2016 Optimization Days

HEC Montréal, Québec, Canada, 2 — 4 May 2016

Schedule Authors My Schedule

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Author Sessions
Zaccour, Georges TA9
Zaghrouti, Abdelouahab TA3
Zetina, Carlos MA3
Zhang, Peter WA3
Zhang, Shu WA2
Zhu, Guchuan WA8
Zimmermann, Maëlle MB7
Zuluaga, Luis MB5